SIFT X iEIT: New Trends in Data Analytics

09-9 May 2024
08:40-17:00 pm
Trực Tiếp tại Phòng 1001, Phòng hội thảo quốc tế Liên Việt

TỔNG KẾT HỘI THẢO THÁNG 5: XU HƯỚNG MỚI TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU – CHÌA KHÓA BIẾN DỮ LIỆU THÀNH GIÁ TRỊ