SIFT_Analytics_UEF

University of Economics and Finance Talkshow

17 October 2023
University of Economics and Finance, Ho Chi Minh City

Được tổ chức tại trường dành cho các bạn UEF-ers tiếp cận với kiến thức. Và được trải nghiệm Demo trực tiếp giải pháp Chăm sóc khách hàng được thực hiện bởi diễn giả của SIFT Analytics.