SIFT_Analytics_Data_Driven_Insurance

Webinar | Data-Driven Insurance: Process Automation and Sales Optimization (Vietnam)

11 July 2024
04:39-16:30 pm
Online

Trong mô hình công ty bảo hiểm hoạt động dựa trên dữ liệu, các công ty tận dụng nguồn dữ liệu của mình để phát triển các giải pháp sáng tạo, tự động hóa quy trình và tạo ra các dịch vụ gia tăng giá trị. Nội dung buổi webinar hướng đến việc giải quyết những thách thức mà các công ty bảo hiểm gặp phải để đạt được những mục tiêu nêu trên.