ไขความลับทางธุรกิจด้วย Qlik AutoML

Machine Learning อัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนองค์กรของคุณ

SIFT_Analytics_Qlik

ในยุคที่ข้อมูล (Data) เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาองค์กร ส่งผลให้การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และ วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เข้ามามีผลในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ธุรกิจขององค์กรและบริษัทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกองค์กรหรือบริษัทที่จะมีทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ที่จะทำงานทางด้านนี้โดยตรง หรือบางองค์กรก็มีทีมขนาดเล็ก ส่งผลให้เมื่อองค์กรต้องการพัฒนาโครงการวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือ Machine Learning 100 โครงการ ทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะสามารถมุ่งเน้นได้แค่ 10 อันดับแรก ที่ส่งผลกระทบใหญ่กับธุรกิจหลักโดยตรง และมีกระบวนการขั้นตอนวิธีการที่ลึกซึ้ง ซับซ้อนมาก ใช้ทรัพยากรและเวลามาก แล้วโครงการอื่นๆ ที่เหลือละ? จะปล่อยมันทิ้งไว้เฉย ๆ เลยหรือ ?

 

จึงเป็นที่มาของ Qlik AutoML ที่เข้ามาส่งเสริมช่วยเหลือรองรับโครงการอีก 90% ที่เหลือ เพื่อช่วยให้นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) และนักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) ของคุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์ (Predictive Insight) เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้เพิ่มมากขึ้น

AutoML แตกต่างจาก Machine Learning อย่างไร?

Machine Learning (ML) เป็นสาขาหนึ่งของนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มุ่งเน้นไปที่กระบวนการรับรู้รูปแบบในข้อมูลในอดีตเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต โดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้ในอดีตเป็นอินพุต และใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับข้อมูลเหล่านั้น เพื่อสร้างเอาต์พุต ที่เรียกว่าโมเดลการเรียนรู้ของระบบคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบข้อมูลในอดีต ซึ่งโมเดลนี้สามารถใช้เพื่อคาดการณ์และทดสอบสถานการณ์ในอนาคตได้

 

ส่วน AutoML (Auto Machine Learning) หรือ Machine Learning แบบอัตโนมัติ เป็นแนวทาง Machine Learning ที่ทำให้ไปป์ไลน์ข้อมูล ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล การเลือกคุณสมบัติ การเลือกอัลกอริทึม การฝึกโมเดล การโฮสต์โมเดล และกระบวนการปรับใช้ผ่านการใช้ AI เป็นแบบอัตโนมัติ ซึ่งถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมวิเคราะห์ข้อมูล

 

และ Qlik AutoML จะช่วยให้นักวิเคราะห์และทีมวิเคราะห์สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ ทำความเข้าใจว่าทำไมการคาดการณ์เหล่านั้นจึงเกิดขึ้น และสร้างการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์เหล่านั้น หรือที่เราเรียกกันว่า Prescriptive Analytics

Qlik AutoML ครอบคลุมการทำงานในทุกบทบาท

Qlik AutoML โซลูชันสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับทุกบทบาททางธุรกิจ พร้อมพัฒนาและปรับแต่งได้ตามความต้องการขององค์กร

ที่มา: Qlik AutoML Machine Learning for Analytics Teams 2023,10

การขาย (Sales)

 • วิเคราะห์และพยากรณ์โอกาสปิดดีล (Sales Pipeline – Win / Loss Forecasting)
 • อัตราการรักษาลูกค้า หรือ การเลิกเป็นลูกค้า (Customer Churn / Retention)
 • วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Customer Prospecting / Targeting)


การตลาด (Marketing)

 • วิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าและรายได้ (Demand / Revenue Forecasting)
 • คำนวณหามูลค่าหรือรายได้เฉลี่ยตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (Customer Lifetime Value)
 • การนำเสนอสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า (Customer Next Best Offer)

การเงิน (Finance)

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Capital Investment Optimization)
 • การจัดการค่าใช้จ่าย (Expense Management)
 • การจัดการความเสี่ยง/การลดความเสี่ยง (Risk Management / Reduction)


ฝ่ายปฏิบัติการ (Operations)

 • การคาดการณ์ความต้องการกำลังคน (Workforce Demand Prediction)
 • การจัดสรรการทำงาน (Capacity Allocation)
 • การยกเลิกนัดหมาย (Appointment Cancellations)


ฝ่ายบุคคล (HR)

 • วิเคราะห์การรักษาพนักงาน / การเลิกจ้าง (Employee Retention / Attrition Prediction)
 • ความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction)
 • การสรรหา / โปรไฟล์ผู้สมัคร (Recruiting / Candidate Profiling)


ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

 • การใช้ซอฟต์แวร์ / ใบอนุญาต (Software / Licensing Usage)
 • การคาดการณ์ประสิทธิภาพ Infrastructure (Infrastructure Performance Prediction)


ฝ่ายผลิตและห่วงโซอุปทาน (Supply Chain)

 • การคาดการณ์สต๊อกสินค้าคงเหลือ (Inventory Stock-Outs Prediction)
 • ประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน / คอขวด (Supply Chain Performance / Bottlenecks)
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง (Transportation Optimization)


ฝ่ายบริการและการสนับสนุน (Service & Support)

 • การคาดการณ์การสนับสนุนลูกค้า (Support Case Prediction)
 • การคาดการณ์การบำรุงรักษา (Predictive Maintenance)

รู้หรือไม่?

 • RevLocal มาเก็ตติ้งเอเจนซี่สัญชาติอเมริกัน สามารถเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าเดิมได้มากถึง 7% หลังจากใช้ Qlik AutoML จนเกิดการรายได้ที่มากขึ้นตามลำดับ

 • Appalachian Regional Healthcare สามารถลดอัตราNo-showของคนไข้ได้สูงสุด 10% หลังจากใช้ Qlik AutoML ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก

Qlik AutoML ทำงานอย่างไร?

ที่มา: Qlik AutoML Machine Learning for Analytics Teams 2023,18

Qlik Cloud นำเสนอการทำงานของ AutoML ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยสามารถสร้างและนำโมเดลไปใช้งานโดยง่าย ไม่ต้องเขียนโค้ด

   
Qlik AutoML รองรับการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูล เลือกข้อมูลที่สำคัญ สร้างโมเดล ฝึก ปรับแต่ง นำโมเดลไปใช้ในการพยากรณ์ข้อมูลพร้อมอธิบาย จากนั้นบูรณาการเชื่อมต่อกับ Qlik Sense แอพและแดชบอร์ด เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตอบโต้ และวิเคราะห์ what-if analysis ทำให้ลูกค้าสามารถวางแผนการตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจ

บอกลา Machine Learning แบบเดิม ๆ ด้วย Qlik AutoML

ด้วยความสามารถอัจฉริยะของ Qlik AutoML จึงทำให้มันแตกต่างจาก Machine Learning ที่คุณคุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็น

 • การเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายแหล่งอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำการทดลองต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำซ้ำได้ไม่จำกัด เพื่อหาโมเดลที่ดีที่สุด
 • สร้างการพยากรณ์และอธิบายข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ พร้อม Shapely value ในแต่ละโมเดล
 • การสำรวจข้อมูลพยากรณ์และจำลองสถานการณ์ด้วยการคำนวณแบบเรียลไทม์
 • เรียกใช้การแจ้งเตือนและระบบการทำงานอัตโนมัติ ตามข้อมูลเชิงลึกจากการพยากรณ์ข้อมูล
 • ใช้งานง่ายและลดความซับซ้อนของการทำ Machine Learning ให้แก่ผู้ใช้และทีมวิเคราะห์

 

ซึ่งความสามารถเหล่านี้จะทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และสามารถขับเคลื่อนองค์กรด้วยการสร้างการตัดสินใจอย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเอง หากสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Qlik AutoML สามารถติดต่อทีมงานของ Sift Analytics Group ได้เลย

 

เพราะ ที่ Sift Analytics Group เราไม่เพียงแค่จัดจำหน่ายซอฟท์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล แต่เรายังมีบริการครอบคลุมถึงขั้นตอนการให้คำแนะนำเพื่อนำธุรกิจของท่านไปสู่ความสำเร็จจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำและสร้างการตัดสินใจที่ถูกต้องอีกด้วย

ที่มาของเนื้อหา:
Qlik AutoML Machine Learning for Analytics Teams 2023

https://www.qlik.com/us/-/media/files/resource-library/global-us/direct/datasheets/ds-qlik-automl-machine-learning-for-your-analytics-teams-en.pdf?rev=16d86fa7318e4a32b4290a65e7d296fc

เชื่อมต่อกับ SIFT Analytics

ในยุคที่องค์กรต่าง ๆ ต้องการก้าวให้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล SIFT เองยังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอโซลูชันที่จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจให้กับลูกค้าของเราอยู่เสมอ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลกับ SIFT สามารถติดต่อทีมงานของเราเพื่อขอคำปรึกษาฟรี หรือยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sift-ag.com

เกี่ยวกับ SIFT Analytics

ก้าวทันอนาคตของธุรกิจอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วย SIFT Analytics ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งขับเคลื่อนโดยโซลูชันซอฟต์แวร์แบบครบวงจรและถูกพัฒนาด้วยระบบอัฉริยะเชิงรุก (Active intelligence) ที่ล้ำสมัย เรามุ่งมั่นที่จะมอบข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้ทันทีสำหรับองค์กรของคุณ

 

เรามีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ตั้งแต่ปี 1999 และมีลูกค้าองค์กรมากกว่า 500 รายในภูมิภาค SIFT Analytics เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของคุณในการนำเสนอโซลูชันระดับองค์กรที่เชื่อถือได้ จับคู่กับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดตลอดเส้นทางการวิเคราะห์ธุรกิจของคุณ เราจะเดินทางร่วมกับทีมงานที่มีประสบการณ์ของเรา ร่วมกับคุณเพื่อบูรณาการและควบคุมข้อมูลของคุณ เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตและเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ และเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพและนวัตกรรมรุ่นต่อไป

เผยแพร่โดย SIFT Analytics – SIFT Thailand Marketing Team